اطلاعات جالب وخواندنی  به گفته شهید دستغیب

  

1.آیا تمام شیعیان امام علی (ع)بدون استثناء به بهشت می روند؟

در پاسخ این سوال به ذکر حدیثی از کتاب شریف کافی می پردازیم:

عمربن یزیدگفت: به حضرت امام صادق (ع) عرض کردم از شما شنیدم که فرمودید تمام شیعیان ما در بهشتند، گفتم فدایت شوم ، بدرستی که گناهان زیاد وبزرگ است. فرمود اما در قیامت پس تمام شما در بهشت خواهید بود ،به شفاعت پیغمبر یا وصی او لکن به خدا قسم بر شما در برزخ میترسم. گفتم. برزخ چیست؟فرمود: برزخ قبر است از هنگام مرگ تا روز قیامت.

 

2.آیا گناهی وجود دارد که صاحبش از شفاعت محروم باشد؟ چنانچه در پاره ای از روایات تصریح شده بعضی از گناهان کبیره است که صاحبش از آنمحروم است، مانند سبک شمردن نماز، چنانکه حضرت صادق(ع) فرمودند: « شفاعت ما به کسی که نمازش را سبک شمارد نمی رسد »

واز پیامبر اکرم(ص) مروی است که فرمودند: « از من نیست کسی که نماز را سبک گیرد ودر من نزد حوض کوثر وارد نمی شود نه به خدا سوگند که نمی رسد »

 

3.کسی که مرتکب گناهان کبیره شده و توبه ننماید حالش چگونه است ؟

کسی که گناهان کبیره از او سر زده توبه ننماید فاسق است ونمی شود درنماز به او اقتدا کرد وشهادتش پذیرفته نیست  وپس از مرگ مستحق عقوبت الهی است مگر اینکه فضل الهی شامل حالش شود که از آن جمله شفاعت حضرت محمد (ص) وآل او است،چنانچه خودش فرمود که شفاعتم را برای صاحبان گناهان کبیره از امتم ذخیره کرده ام.

4.چرا جهان هستی را عالَم می گویند؟

برای اینکه جهان هستی ((یعلم به الله است))یعنی بوسیله آن علم به خدا پیدا می شود همه عالم وجود هستی  کتاب آفرینده آنست، گواه علم وقدرت اوست.

 

5.مراتب معرفت  چندتاست؟

3تاست, علم الیقین،عین الیقین،حق الیقین.برای مثال شخصی ازدورببیندکه ازجایی دود بالا می رودعلم پیداکندکه آنجا آتش است، چشم اثرش را می بیند یعنی علم الیقین دارد. نزدیکترمی شود تا اینکه به خوبی آتش را ببیند اینجا به عین الیقین رسیده است ،اگر نزدیکتر شد به قسمی که حرارت آتش را حس کرد و بدنش گرم شد  وسوخت اینجا به حق الیقین رسیده است.

 

6.اولین وآخرین سوره قرآن که نازل شده است کدام است؟

اولین علق،آخرین نصر.

 

7.کیفیت قبض روح به چه صورت است؟

قبض روح به این صورت است که لوحی جلوی حضرت عزرائیل است که نام همه در آن ثبت شده هرکس اجلش  برسد اسمش پاک می شود وفوراً عزائیل قبض روحش می کند .

 

8.هنگام قبض روح حضرت عزرائیل به چه شکلی در می آید؟

 حضرت ابراهیم (ع) تقاضا کرد که هیئت عزرائیل را هنگام قبض روح کافر ببیند  عزرائیل خودش را به آن نشان داد و حضرت ابراهیم (ع) دیدصورت مردی است سیاه رنگ که موهای بدنش ایستاده،بد بو،لباسی سیاه پوشیده از دهان او آتش ودود بیرون می آید. حضرت ابراهیم (ع) غش کرد پس از بحال آمدن  فرمود :  اگر کافر هیچ عذابی نداشته باشد  بس است عذابش در دیدن تو  و با لعکس هم راجع به مومن.


9. در قبر از چه چیزهایی پرسش می شود ؟

درقبرازعقاید واعمال پرسش می شود. به میت می گویند خدایت که بود، پیغمبرت که بود،چه دینی داشتی؟ این را از هر فردی خواه مومن خواه کافر می پرسند مگر بچه های نا بالغ وکم عقلها، اگر دارای عقاید حق باشد عقایدش را ذکر می کند.وشهادت به وحدانیت پروردگار ورسالت خاتم الانبیاء وامامت ائمه هدی(ع) می دهد. وگرنه زبانش گنگ می شود.واگر میت بتواند به سوالات جواب دهد دری از سمت بالا باز می شود وتا چشم کار می کند به قبرش توسعه می دهند یعنی در عالم برزخ که تا قیام قیامت طول می کشد در گشایش وراحتی است واگر از عهده جواب بر نیاید دری از جهنم بر وی باز می گردد.نفخهای از نفخات دوزخ قبر را آتش می زند.

 

10.نام دو ملک سوال وجواب در قبر چیست؟

برای مومنین ((بشیر))و((مبشر)) با قیافه زیبا ودلربا وبوی گل ریحان بهشتی می دهند.

برای کافرین ((نکیر))و((منکر)) با قیافه موحش و وحشتناک،صدای رعد واز از چشمشان آتش وموهایشان را روی زمین می کشند.

 

11.آیا تمام اموات فشار قبر دارند؟

فشار قبر ثواب وعقاب آن فی الجمله اجماعی جمیع مسلمانانست واز احادیث معتبر ظاهر می  شود که فشار قبر در بدن اصلی است وعام نیست، یعنی نه اینکه تمام مردم به فشار قبر مبتلا می شوند بلکه تابع واستحقاق وگناهکاری  است و همچنین شدت وضعف آن، از رسول خدا(ص) مرویست که فشار قبربرای مومن کفاره ایست برای آنچه از او ضایع شده ،از ضایع کردن نعمت های الهی،کم اتفاق می افتد که کسی فشار قبر نداشته باشد.چون فشار قبر دراثر گناهان است.حتی بد خلقی وبدرفتاری با زن وبچه درمنزل موجب فشار قبر می شود.

 

12.چه چیزهایی موجب فشار قبر می شود؟

از جمله آن ضایع کردن نعمتهای خداوند وکفر آن  وبد خلقی وبد زبانی با خانواده وپرهیز نکردن از نجاست بول ونیز تهمت وغیبت می باشد.

 

13.برزخ چیست وچگونه است وکی وچه موقع است؟

برزخ در لغت به معنای پرده وحائل است که بین دو چیز واقع می شود ونمی گذارداین دو به هم برسند، اما بر حسب اصطلاح برزخ عالمی است که خدای عالم بین دنیا وآخرت قرار داده که این دو به وصف خود باقی باشند. عالمی است بین امور دنیوی واخروی. برزخ عالم مجردات است لکن به صداقت آخرت هم نیست یعنی برای اهل معصیت ظلمت محض وبرای اهل طاعت نور محض هم نیست .برزخ را عالم مثالی هم می گویند چون مثل این عالم است البته از لحاظ صورت وشکل ولی از لحاظ ماده وخواص وخصوصیات فرق می کند.

از ساعت مرگ تا هنگامی که اموات سر از قبر در می آورد برزخ است.

14.برای میت چند تلقین وجود دارد؟

1-هنگام مرگ  2-هنگام دفن  3- پس از دفن.

 

15.چه کسانی ازترس فشارقبروعذابهای برزخی درامانند؟

چنانکه دراخبارالبیت بشارت داده شده ازجمله کسانی که ازعذابهای برزخی وفشارقبردرامانند

یکی آنهایی که تلقین کرده شوند.(ظاهراً مراد تلقین سوم است) دیگر آنهایی که ازظهرپنجشنبه تا ظهرجمعه ازدنیا رفته باشند، چوندرزمان نزول رحمت وارد بسات پروردگارمی شوند،جریه تین از اموری است که وعده داده شد مانع از عذاب قبر می شود، البته باید از چوب نخل باشد بهتر است تر باشد دیگر شهادت چهل نفر یا بیشتربه خوبی میت و طلب مغفرت کردن  برای اوست.دیگر گذاشتن تربت امام حسین (ع) در قبر وکفن است وهمچنین مسح کردن پیشانی ودو کف دستها با آن ودیگر از اموری که برای شخص در عالم برزخ وقیامت نافع است کارهای خیری است که در این دنیا به نیابت او انجام داده می شود یا ثواب کار خیر را برایش  هدیه می فرستند که در درجه اول اداء  دین وقضا نماز و روزهای که از او فوت شده وحج واجب ومانند اینها وبعد صدقه دادن در راه خدا برای میت ودعا وطلب آمورزش کردن.

 

16.خورندگان مال حرام به چه شکلی وارد محشر می شوند؟

به صورت میمون، کم فروشی وغش درمعامله ازاین جمله اند.

 

17.ربا خواربه چه شکلی وارد محشرمی شود؟

به صورت وارانه.

 

18.حکام جورچگونه وارد محشرمی شوند؟

کور.

 

19.کسی که همسایه اش را بیازاردچگونه محشورمی شود؟

دست وپا بریده.

 

20. اشخاص خود پسند وشهوت پرست ومتکبرین چگونه وارد محشر می شود؟

اشخاص خود پسند به صورت کر وگنگ وغمازان وبه صورتی وارد محشرمی شوند که شاخه ای ازآتش به آنها آویزان است شهوت پرستان به صورتی وارد محشرمی شوند که بوی مردار می دهندمتکبرین در صورتی وارد محشر می شوند که جبرآتشین برتن دارند.

 

21.چه کسانی از تر وفزع قامت در امانند؟

چنانچه از پیامبر (ص) رسیده افرادزیر از ترس وفزع قیامت درامانند:

1- بزرگ داشتن کسی که مویش رادر اسلام سفید کردهاست بخصوص اگر آن شخص پدر یامادر باشد.

2- فریاد رسی از گرفتاران ودستگیری از بیچارگان.

3- کسانی که در مکه یا مدینه بمیرند یا درآنجا مدفون شوند ونیز کسانی که در راه رفتن به مکه ویا بر گشتن ، از دنیابروند.

 

22- ملا ئکه قرب پروردگار کدامند؟

اسرافیل:فرشته قیامت،جبرئیل: واسطه نزول وحی،

میکائیل:مأمور ارزاق،عزرائیل:مأمورگرفتن جانهاست.

 

23. عقبات هفتگانه صراط کدامند؟

عقبه اول: امام علی (ع) وامامت وصله رحم

عقبه دوم: نماز

عقبه سوم: خمس وزکات

عقبه چهارم: روزه

عقبه پنجم: حج

عقبه ششم: طهارت (بعضی طهارت را به وضو غسل وتیمم تعبیر کرده اند.)

عقبه هفتم: مظالم وحق الناس

 

24. اعراف کجاست وچگونه است؟

بنا براخباراهل بیت (ع) اعراف، مکان مرتفعی است که برصراط قراردارد ،خدای تعالی محمّد (ص) وآل آن رادرآنجا جا می دهد،هرکس که شیعه است ازنورپیشانی اش پیداست که درارای ولایت است وامیرالمومنین(ع) اجازه وردش را به بهشت می دهد بیان دیگراز اعراف این است که جایی ایست بین بهشت وجهنم که درآن مستضعفین یعنی دیوانه ها و بچه های نا بالغ که ازدنیا رفته اند وآنهایی که عقلشان کامل نبوده درآنجا جا دارند که البته مانند بهشتیان در خوشی ونعمت نیستند لکن ازلحاظ عذاب معذب نمی با شند.

 

25. چشمه های بهشتی که نامشان در قرآن آمده است کدامند؟

دربهشت چشمه های متعددی است که هریک خاصیت وحلاوت بخصوصی است وبه اسم مناسب ان نامیده می شود مانند چشمه های کافوریه،زنجبیلیه،سلسبیل،تسنیم،و از همه مهمتر نهر کوثرازعرش الهی جاری می شود ودر بهشت بصورت نهری است که در عرضه محشر در حوض عظیمی قرار گیرد.

 

بر گرفته از کتاب ۱۰۰۰پرسش شهید دستغیب


برچسب ها: اطلاعات مذهبی، دانستنی های مذهبی، اطلاعات دینی، خواندنی ها، مطالب جالب شهید دستغیب،  

تاریخ : چهارشنبه 16 اسفند 1391 | 12:06 ق.ظ | نویسنده : مسعود | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات